www.al-akhyar.com.my

Wednesday
Oct 16th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Kelebihan Solat Hajat

E-mail Print PDF

 

Dari ‘Uthman bin Hunaif RA, bahawa telah datang kepada Rasulullah SAW seorang yang buta matanya seraya berkata, “Ya Rasulallah! Doakan kepada Allah untuk saya supaya Dia menyembuhkan saya” Rasulullah SAW bersabda, “jika engkau mahu, (doakan segera) maka akan aku doakan untukmu dan jika kamu mahu kamu boleh bersabar dan ianya (bersabar) lebih baik bagi kamu.” Lelaki itu menjawab, “Doakanlah” Maka Rasulullah SAW menyuruhnya supaya berwudhu’ dengan elok lalu bersolat dua raka’at dan berdoa dengan doa ini, “Allahumma Inni asaluKa wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad Nabiy ar-rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqdha liyy. Allahumma fashaffi’hu fiya

Hadis ini juga menjadi dalil harus bertawassul. Minta dengan Allah, bukan dengan wali, cuma wasilah melalui doa orang yang soleh. Amalan yang baik juga menjadi wasilah.

Kaedah Doa Nabi Yunus

Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, siapa yang ada hajat, solatlah dan baca doa Nabi Yunus (selama 40 hari):

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
“Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.” (Surah Anbiya ayat 87)

Dalam hadis yang lain, bila ada hajat, solatlah 2 rakaat dan sujud (luar solat) serta bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 40 kali. Doa Nabi Yunus ini adalah ayat quran, maka hendaklah sujud diluar solat kerana ada larangan membaca ayat quran di dalam sujud semasa dalam sembahyang.

Dari Ali bin Abi Thalib katanya “Aku dilarang Rasulullah s.a.w. membaca Quran dalam rukuk dan sujud (Riwayat Muslim)

Galakkan sembahyang sunat di rumah:-

Hadis 151 Mastika Hadis Jilid 2:

Dari Umar Bin Al-Khattab r.a. bahawa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Sembahyang sunat yang dikerjakan oleh seseorang dirumahnya; menjadi Nur (cahaya) yang meneranginya; oleh itu, sesiapa yang suka (mendapat kelebihan itu), hendaklah ia menerangi rumahnya (dengan sembahyang sunat)

Dalam hadis lain menjelaskan: Solatlah kamu dirumah-rumah kamu dan jangan jadikan ia sebagai kubur-kubur.“(Riwayat Ahmad) Ia bermaksud rumah-rumah yang tidak didirikan lansung solat di dalamnya menjadi sepi seumpama kubur.

Hadis 152 Mastika Hadis Jilid 2:

Dari Jabir r.a katanya, Rasulullah SAW bersabda:”Apabila kamu telah menunaikan solat (wajib) di masjid, maka kerjakanlah pula solat (sunat) di rumah kerana dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia.”

From 'Abdillah ibn Abi Aufa narrated that the Prophet said, Whoever has a right to God or to an makhluqNya, let him make wudu' with curve-wudhu'nya and pray two rak'ahs, and then praised Allah and blessings on the Prophet last saw this, he should say prayers. La ilaha illallah al-Halim al-Karim al-'Arsh Subhanallah rabb al-'Adzim (du'a is not copied all) - 148 Mastika Hadith Hadith Volume 2

 

Although this hadith hadith are weak, but it is supported by the following hadith

 

Mastika 149 Hadith Hadith Volume 2:

 

From Abu Ad-Darda 'RA that the Prophet said, "Anyone who wudu' and seem fairly decorated wudhu'nya, then pray two rak'ahs with the perfect, He gave what he wanted, whether sooner or later (Hadith Sahih History Imam Ahmad)

 

Was also supported by the following hadith: -

 

150 Mastika Hadith Hadith Volume 2:

 

From 'Uthman bin Hunaif RA, that have come to the Prophet Muhammad a blind eye and said, "Yes Rasulallah! Pray to God for me that He healed me "Prophet Muhammad said," if you want, (pray quickly) then I will pray for you and if you want you can be patient and it (patience) is better for you. "He said, "Pray" Then the Prophet told him to make wudu 'properly and pray two rak'ahs and prayed this prayer, "Allahumma inni wa atawajjahu ilaika asaluKa Nabiy binabiyyika Muhammad ar-mercy. Ila rabbi inni bika tawajjahtu hazihi lituqdha liyy requested fee. O fashaffi'hu fiya

 

This hadith is also a proposition should bertawassul. Request to God, not the guardian, simply means possible through the prayers of the righteous. Good practice also means possible.

 

Jonah's Prayer Methods

 

In another hadith the Prophet said, who is intent, solatlah and read the prayer of Jonah (40 days):

 

لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين

"There is no God but Thee, Glory to Thee, I am of those who wronged themselves." (Sura Anbiya verse 87)

 

In another hadith, when there is hunger, solatlah 2 cycles and prostration (outside the prayers) and recite the prayer of Jonah by 40 times. Jonah's prayer in verses quran, it shall bow out because of the ban prayer recite quran in prostration during prayer.

 

From Ali bin Abi Talib said, "I prohibited Messenger read the Quran in the bow and prostrate themselves (Muslim)

 

Encourage your prayers at home: -

 

Mastika 151 Hadith Hadith Volume 2:

 

From Umar Bin Al-Khattab r.a. that the Prophet Muhammad s.a.w. said, "Prayer circumcision done by an dirumahnya; the Nur (light) which is lighted and therefore, anyone who likes (the gain), let him light his house (with prayers)

 

In another hadith explains: "Solatlah you home, your house and do not make it as a grave." (Reported by Ahmad) It means the houses are not built directly into silent prayer in which such a grave.

 

Mastika 152 Hadith Hadith Volume 2:

 

From Jabir, the Prophet said: "When you pray (compulsory) at the mosque, so do about prayer (sunnah) at home for then God will make the house happy."